Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Súdne preklady
Súdne preklady – oficiálne preklady osobných dokladov, potvrdení, technických osvedčení - preklad vyhotoví a súdne overí registrovaný prekladateľ, ktorý pripojí tlmočnícku doložku s guľatou pečiatkou súdneho prekladateľa. Preložený text zapečatí s pôvodným materiálom (resp. overenou fotokópiou dokladu) trikolórovou šnúrkou.