Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Súdne preklady
Súdne preklady – oficiálne preklady osobných dokladov, potvrdení, technických osved?ení - preklad vyhotoví a súdne overí registrovaný prekladate?, ktorý pripojí tlmo?nícku dolo?ku s gu?atou pe?iatkou súdneho prekladate?a. Prelo?ený text zape?atí s pôvodným materiálom (resp. overenou fotokópiou dokladu) trikolórovou šnúrkou.