Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Otázky
1. Ako po?ítate cenu za preklady?
Cena prekladu sa ur?uje pod?a po?tu normostrán prelo?eného textu, 1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami. Pri be?ných prekladoch sa ú?tuje ka?dá za?atá polnormostrana. Pri úradných (zviazaných) prekladoch sa ú?tuje ka?dá za?atá normostrana (aj neúplná).

2. Ako máte otvorené?
Úradné hodiny: Pondelok a? Piatok od 8:00-12:30 a 13:30-16:00

3. Ako Vám mô?em zasla? preklad?
Telefonicky: 02/6381 1790
02/6353 1238
faxom: 02/6353 1239
e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma» zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie».
osobne: V kancelárii v pracovných d?och od 8:00-12:30 a od 13:30-16:00 hod.

4. Musím zaplati? preklad hne? pri zadaní?
Pri zadaní materiálu na preklad je potrebné uhradi? zálohu vo výške cca 50% z predpokladanej ceny celého prekladu. Zvyšok sa dopláca pri prevzatí hotového prekladu.

5. ?o všetko zah??a cena za preklad?
Ceny zah??ajú základnú grafickú úpravu. Preklad je dodaný vo formáte MS Word.

6. Ceny ú?tujete s da?ou alebo bez dane?
Sme platcovia DPH, tak?e k cenám ú?tujeme DPH 19%.

7. ?o je to normostrana?
1 NS = 1 800 znakov vo výslednom jazyku, sú?et znakov s medzerami delené 1 800 (po?ítané programom MS Word).

8. Kde Vás nájdem?
CENTRUM CUDZÍCH JAZKYOV s.r.o.
Vyšehradská 11
851 06 Bratislava

Tel/Fax: +421 2 63 81 17 90
Tel: +421 2 63 53 12 38
Tel: +421 2 63 53 12 39
Mobil: +421 903 904 366
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma» zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie».

9. Ako mi vyhotovený preklad doru?íte spä??
Preklady prijímame a odosielame pod?a po?iadavky zákazníka telefonicky, osobne, e-mailom alebo faxom. Na po?iadanie dodávame preklady na diskete alebo CD, faxom, e-mailom, poprípade kuriérom alebo na dobierku.

10. Ako rýchlo mi mô?ete text prelo?i??
Be?ný dodací termín je 3 pracovné dni
Expresné preklady – dodanie nasledujúci de?
Bleskové preklady – dodanie v de? zadania
Pri menej frekventovaných jazykoch je termín dodania závislý od momentálnej vo?nej kapacity (resp. sa ur?í pod?a dohody so zákazníkom). Pri rozsiahlejších zákazkách sa termín dodania dohodne individuálne (pod?a rozsahu, obtia?nosti textu a po?iadaviek zákazníka).

11. Robíte preklady so súdnou dolo?kou?
Zabezpe?ujeme oficiálne preklady osobných dokladov, potvrdení, technických osved?ení. Preklad vyhotoví a súdne overí registrovaný prekladate?, ktorý pripojí k prelo?enému textu tlmo?nícku dolo?ku s gu?atou pe?iatkou súdneho prekladate?a.

12. ?o znamená „priši? k prekladu“?
Prelo?ený text súdny prekladate? zape?atí s pôvodným materiálom (resp. overenou fotokópiou dokladu) trikolórovou šnúrkou. Vznikne tak jeden nedelite?ný dokument.

13. Pre?o sa robí notárske overenie originálu?
Fotokópie dokladov sa notársky overujú najmä preto, aby bolo mo?né vykona? súdne overenie prekladu takej listiny, ktorej originál si chcete ponecha? a preklad nie je mo?né priši? k normálnej oby?ajnej fotokópii.

14. Ako sa ú?tuje doprava tlmo?níka do našej firmy?
Ak sa tlmo?enie vykonáva v Bratislave, neú?tujeme ?iadne poplatky za dopravu tlmo?níka. V prípade, ?e tlmo?íme mimo BA, ú?tujeme náklady na cestu a ubytovanie pod?a skuto?ne vynalo?ených nákladov doprava pod?a Zákona o cestovných náhradách + ubytovanie.

15. Nenašiel som tu odpove? na moju otázku.
Mô?ete nás kontaktova? na telefónnom ?ísle 02/6381 1790, alebo Vám odpovieme e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma» zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidie».