Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás arrow Ceny za prekladate?ské slu?by
Ú?tovné jednotky
Jednotková cena je stanovená v objednávke alebo v zmluve.
Ka?dú prijatú objednávku (aj s cenou) potvrdíme, ?ím sa stane záväznou.

Fyzická strana
Jedna strana dokumentu na preklad bez oh?adu na jej ve?kos? a mno?stvo textu na strane.

Normovaná strana (NS)
1 NS = 1 800 znakov vo výslednom jazyku

Výpo?et normostrán
Sú?et znakov s medzerami delené 1 800 (po?ítané programom MS Word)

Rozsah prekladov sa po?íta na normostrany. 1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami
Pri be?ných prekladoch sa ú?tuje ka?dá za?atá polnormostrana (minimálny rozsah je 1 NS).
Pri úradných (zviazaných) prekladoch sa ú?tuje ka?dá za?atá normostrana (aj neúplná).

Na po?iadanie pre Vaše zákazky vypracujeme cenovú a termínovú ponuku na základe Vašich po?iadaviek zdarma.

De? zadania a de? odovzdania zákazky sa do kalkulácie nepo?íta. Ceny zah??ajú základnú grafickú úpravu.

K cenám ú?tujeme DPH 19%