Centrum Cudzích Jazykov s.r.o. - preklady a tlmočenie

O nás
Prekladate?ská agentúra CENTRUM CUDZÍCH JAZYKOV s.r.o. nadviazala na ?innos? prekladate?skej agentúry a vydavate?stva PhDr. Ivana Kren?eya CCJ - Fremdsprachenzentrum, ktorá za?ala svoju ?innos? u? v roku 1990 (www.ccj.sk). PhDr. I. Kren?ey sa na?alej venuje vydavate?skej a distribu?nej ?innosti.

Agentúra CCJ nadviazala na desa?ro?nú prekladate?skú prax pána PhDr. Ivana Kren?eya. Prekladate?ské slu?by zabezpe?ujeme vo viac ako 30 jazykoch. ?a?iskovou nápl?ou našej ?innosti sú odborné preklady ekonomického, finan?ného, právneho a technického charakteru. 45 % prekladov tvorí angli?tina, 35 % nem?ina a zvyšok ostatné jazyky. Škálu našej ponuky dotvárajú i preklady súdnoznalecké, preklady hovoreného textu, a všetky druhy tlmo?enia.

Svoje slu?by poskytujeme v plnom rozsahu na pobo?ke v Bratislave.

Všetky slu?by poskytujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladate?mi, hovorcami v rodnom jazyku a korektormi, ktorí sa zameriavajú na rôzne špecializácie, ?ím nám zaru?ia významovú a gramatickú správnos? prekladu.

K zákazníkom našej agentúry patria finan?né inštitúcie, bratislavské podniky so zahrani?nou majetkovou ú?as?ou, slovenské podniky zamerané na zahrani?ný obchod, mnohé automobilové a po?íta?ové firmy, niektoré centrálne úrady a viaceré súkromné firmy, ale aj jednotlivci, ktorí potrebujú nie?o súrne s kvalitne prelo?i?.

Preklady spracovávame a odovzdávame v ?ubovo?nom textovom editore na diskete, posielame faxom, e-mailom, kuriérom alebo na CD médiu.

Na Vaše otázky a po?iadavky radi odpovieme e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , telefonicky 6353 12 38, ale aj osobne na našej prevádzke ka?dý pracovný de? od 8:00-12:30 a od 13:30-16:00 hod.

Veríme, ?e medzi našich spokojných klientov budete patri? aj vy.